Obecné informace o 3.39.49

Kambizemě, rankery, litozemě převážně na středních svazích s jižní expozicí (jihozápadní až jihovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 0 - 100 %. Půdy hluboké, středně hluboké až mělké v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné.

Třída ochrany V

pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany
V.
IV.
III.
II.
I.

Min
6

Bodová výnosnost 18

produkčně málo významné (11 - 28.2)

Max
100

Min
1,15

Základní cena pozemků [Kč/m2]

1.24

Max
19,79

Min
0

Výměra v ČR [km2]

0.06

Max
979,72

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 3.39.49 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 1.24 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 18. Jedná se o produkčně málo významné půdy.

Klimatický region: 3 - teplý, mírně vlhký (T3)

Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do třetího klimatického regionu, který zaujímá severní a východní část České křídové tabule, celý Hornomoravský úval, severní část Dolnomoravského úvalu a nejnižší polohy Boskovické brázdy.
kr3_preview
Charakteristika regionu Rozsah hodnot
Suma teplot nad 10 °C 2500 - 2800
Průměrná roční teplota °C 8 - 9
Průměrný úhrn srážek (mm) 550 - 650
Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 10 - 20
Vláhová jistota ve vegetačním období 4 - 7

Hlavní půdní jednotka: 39

Genetický půdní představitel dle KPP litozem modální (LIm)
Půdotvorný substrát
Skupina půdních typů

Hydropedologické charakteristiky

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.

Hydropedologická charakteristika Rozsah hodnot Kategorie
Hydrologická skupina 0.05 - 0.1 mm.min-1 C - půdy s nízkou rychlostí infiltrace
Infiltrace a propustnost 0.05 - 0.10 mm.min-1 nižší střední
Retenční vodní kapacita do 100 l.m-2 nízká
Využitelná vodní kapacita do 79 l.m-2 nízká

Náchylnost k zamokření, vysychání

Trvale zamokřená půda ne
Periodicky zamokřená půda ne
Vysychavá půda ne

Vhodnost půdy ke změně kultury

Vhodnost k zatravnění nevhodná
Vhodnost k zalesnění velmi vhodná
Vhodnost ke stavbě nádrží nevhodná

Limity využití a ohroženost

Typ Hodnoty Ohroženost
Ohroženost acidifikací do 16 vysoká
Ohroženost utužením nehodnocená (nedostatek dat) nehodnocená (nedostatek dat)
Potenciální ohroženost větrnou erozí půdy ohrožené

Sklonitost a expozice: 4 - střední sklon / jih (jihozápad až jihovýchod)

Sklonitost střední sklon sklon 7 - 12 °
Orientace k světovým stranám jih (jihozápad až jihovýchod) -

Skeletovitost a hloubka půdy: 9 - bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, středně skeletovitá, silně skleletovitá / půda hluboká, půda středně hluboká, půda mělká

Skeletovitost bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, středně skeletovitá, silně skleletovitá s celkovým obsahem skeletu 0 - 100 %
Hloubka půdy půda hluboká, půda středně hluboká, půda mělká hloubka od 0 cm

Aplikace BPEJ v rámci Společné zemědělské politiky

Nařízení vlády 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

stanovuje zranitelné oblasti (ZOD) a akční program pro tyto oblasti. Seznam ZOD je dostupný v příloze č. 1 tohoto nařízení. Akční plán se vztahuje k provozování zemědělské výroby ve zranitelných oblastech a používání a skladování hnojiv. BPEJ jsou rozhodující pro stanovení následujícího rozdělení zemědělské půdy:

Období zákazu hnojení (§ 6)

Období zákazu hnojení závisí na začlenění pozemku do klimatického regionu, v návaznosti na pěstovanou plodinu a kategorii hnojiva z hlediska rychlosti uvolňování dusíku z hnojiva. Klimatické regiony 0 až 5 jsou převážně suššího a teplejšího charakteru (= kratší období zákazu hnojení), klimatické regiony 6 až 9 jsou spíše vlhčí a chladnější (= delší období zákazu hnojení).

Vyhledaná BPEJ 3.39.49 spadá do 3. klimatického regionu.

Klimatický region
3
Minerální dusíkatá hnojiva
1. 11. - 15. 2.
(1. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem
15. 11. - 15. 2.
(15. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly***
15. 12. - 15. 2.

Vysvětlivky:
** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem pšenice ozimé nebo řepky.
*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.

Aplikační pásma (§ 7, odstavec 7)

Zemědělská půda v ZOD je rozčleněna do tří aplikačních pásem (I., II., III.), a to podle skupin BPEJ a na základě rizika ztrát dusičnanů do vod. Půdy ve III. aplikačním pásmu jsou navíc ještě rozděleny podle rizika průsaku vody na aplikační pásmo III.a a III.b. (viz příloha č. 2 k tomuto zákonu, tabulky č. 2 až 5).

Vyhledané BPEJ 3.39.49 přísluší III b. aplikační pásmo (vymezení půd s vysokým rizikem infiltrace).

Užití dusíkatých hnojivých látek v HPJ 39 (§ 7)

na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem:

  • Omezení hnojení: Používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového N/ha a u minerálních hnojiv na 40 kg N/ha.

Skladování dusíkatých hnojivých látek v ZOD v HPJ (§ 9)

Na těchto půdách lze za určitých podmínek uložit tuhá statková hnojiva. Další podmínky uložení jsou v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 9

Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích (§ 11)

Na těchto půdách je z důvodu ochrany půdy před erozí a ochrany vod před znečištěním omezeno pěstování erozně nebezpečných plodin (odst. 1) a může být omezeno použití hnojiv (odst. 2 a 3).
Podrobněji v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 11

Nařízení vlády 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Podopatření zatravňování orné půdy (§ 20) a Sazby dotace (§ 23)

Vyhledaná BPEJ 3.39.49 s hlavní půdní jednotkou 39 je nevhodná k zatravnění.
Podrobněji se problematice zatravnění věnuje § 20 v Nařízení vlády 75/2015 Sb., Sazby dotací jsou blíže popsány v § 23 v Nařízení vlády 75/2015 Sb.

Nařízení vlády 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním fondem za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES)

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Standardy DZES individuálně definují členské země Evropské Unie na základě rámce stanoveného v příloze č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, jež obsahuje tyto tematické okruhy: voda, půda a zásoby uhlíku, krajina, minimální úroveň péče.

Data BPEJ jsou použita pro vymezení půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené v rámci Standardu DZES 5.

Cílem tohoto standardu je ochrana půdy před vodní erozí a snaha omezit negativní působení důsledků eroze, jako jsou např. škody na komunikacích a nemovitostech způsobené zaplavením nebo zanesením splavenou půdou.

Standard DZES 5 vymezuje půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené a současně definuje podmínky pro hospodaření na těchto půdách.

Nařízení vlády 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce. Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech a je určena pro každý kód BPEJ.