Obecné informace o 2.73.13

Gleje převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a produkčně málo významné.

Třída ochrany V

pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany
V.
IV.
III.
II.
I.

Min
6

Bodová výnosnost 14

produkčně málo významné (11 - 28.2)

Max
100

Min
1,15

Základní cena pozemků [Kč/m2]

1.41

Max
19,79

Min
0

Výměra v ČR [km2]

0.01

Max
979,72

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.73.13 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 1.41 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 14. Jedná se o produkčně málo významné půdy.

Klimatický region: 2 - teplý, mírně suchý (T2)

Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do druhého klimatického regionu, který je rozšířen ve středních Čechách (východních od Vltavy po Kutnou Horu), dále v severozápadních Čechách. Na Moravě západní a severní část Dyjskosvrateckého úvalu od Znojma po Brno a jižní část Vyškovské brány.
kr2_preview
Charakteristika regionu Rozsah hodnot
Suma teplot nad 10 °C 2600 - 2800
Průměrná roční teplota °C 8 - 9
Průměrný úhrn srážek (mm) 500 - 600
Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 20 - 30
Vláhová jistota ve vegetačním období 2 - 4

Hlavní půdní jednotka: 73

Genetický půdní představitel dle KPP kambizem oglejená (KAg), pseudoglej glejový (PGq), glej hydroeluviovaný (GLw), glej povrchový (GLc), pseudoglej hydroeluviovaný (PGw), glej kambický (GLk)
Půdotvorný substrát
Skupina půdních typů

Hydropedologické charakteristiky

Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.

Hydropedologická charakteristika Rozsah hodnot Kategorie
Hydrologická skupina do 0.05 mm.min-1 D - půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace
Infiltrace a propustnost do 0.05 mm.min-1 nízká
Retenční vodní kapacita do 100 l.m-2 nízká
Využitelná vodní kapacita do 79 l.m-2 nízká

Náchylnost k zamokření, vysychání

Trvale zamokřená půda ano
Periodicky zamokřená půda ne
Vysychavá půda ne

Vhodnost půdy ke změně kultury

Vhodnost k zatravnění velmi vhodná
Vhodnost k zalesnění nevhodná
Vhodnost ke stavbě nádrží nevhodná

Limity využití a ohroženost

Typ Hodnoty Ohroženost
Ohroženost acidifikací nehodnoceno nehodnocená (nedostatek dat)
Ohroženost utužením nehodnocená (nedostatek dat) nehodnocená (nedostatek dat)
Potenciální ohroženost větrnou erozí bez ohrožení

Sklonitost a expozice: 1 - mírný sklon / rovina se všesměrnou expozicí, jih (jihozápad až jihovýchod), východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod), sever (severozápad až severovýchod)

Sklonitost mírný sklon sklon 3 - 7 °
Orientace k světovým stranám rovina se všesměrnou expozicí, jih (jihozápad až jihovýchod), východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod), sever (severozápad až severovýchod) -

Skeletovitost a hloubka půdy: 3 - středně skeletovitá / půda hluboká

Skeletovitost středně skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %
Hloubka půdy půda hluboká hloubka od 60 cm

Aplikace BPEJ v rámci Společné zemědělské politiky

Nařízení vlády 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

stanovuje zranitelné oblasti (ZOD) a akční program pro tyto oblasti. Seznam ZOD je dostupný v příloze č. 1 tohoto nařízení. Akční plán se vztahuje k provozování zemědělské výroby ve zranitelných oblastech a používání a skladování hnojiv. BPEJ jsou rozhodující pro stanovení následujícího rozdělení zemědělské půdy:

Období zákazu hnojení (§ 6)

Období zákazu hnojení závisí na začlenění pozemku do klimatického regionu, v návaznosti na pěstovanou plodinu a kategorii hnojiva z hlediska rychlosti uvolňování dusíku z hnojiva. Klimatické regiony 0 až 5 jsou převážně suššího a teplejšího charakteru (= kratší období zákazu hnojení), klimatické regiony 6 až 9 jsou spíše vlhčí a chladnější (= delší období zákazu hnojení).

Vyhledaná BPEJ 2.73.13 spadá do 2. klimatického regionu.

Klimatický region
2
Minerální dusíkatá hnojiva
1. 11. - 15. 2.
(1. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem
15. 11. - 15. 2.
(15. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly***
15. 12. - 15. 2.

Vysvětlivky:
** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem pšenice ozimé nebo řepky.
*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.

Aplikační pásma (§ 7, odstavec 7)

Zemědělská půda v ZOD je rozčleněna do tří aplikačních pásem (I., II., III.), a to podle skupin BPEJ a na základě rizika ztrát dusičnanů do vod. Půdy ve III. aplikačním pásmu jsou navíc ještě rozděleny podle rizika průsaku vody na aplikační pásmo III.a a III.b. (viz příloha č. 2 k tomuto zákonu, tabulky č. 2 až 5).

Vyhledané BPEJ 2.73.13 přísluší III a. aplikační pásmo (zvlášť vyčleněné půdy, půdy se středním rizikem infiltrace) - jedná se o zamokřené půdy převážně s nepříznivým vodním režimem.

Užití dusíkatých hnojivých látek v HPJ 73 (§ 7)

Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami:

  • Zákaz používání: Pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze na těchto půdách používat dusíkaté hnojivé látky.
  • Omezení hnojení: V případě, že byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového N/ha a u minerálních hnojiv na 40 kg N/ha.

Skladování dusíkatých hnojivých látek v ZOD v HPJ (§ 9)

Na těchto půdách nelze uložit tuhá statková hnojiva. Podmínky uložení jsou v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 9

Nařízení vlády 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Podopatření zatravňování orné půdy (§ 20) a Sazby dotace (§ 23)

Vyhledaná BPEJ 2.73.13 s hlavní půdní jednotkou 73 je velmi vhodná k zatravnění.
Podrobněji se problematice zatravnění věnuje § 20 v Nařízení vlády 75/2015 Sb., Sazby dotací jsou blíže popsány v § 23 v Nařízení vlády 75/2015 Sb.

Nařízení vlády 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním fondem za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES)

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Standardy DZES individuálně definují členské země Evropské Unie na základě rámce stanoveného v příloze č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, jež obsahuje tyto tematické okruhy: voda, půda a zásoby uhlíku, krajina, minimální úroveň péče.

Data BPEJ jsou použita pro vymezení půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené v rámci Standardu DZES 5.

Cílem tohoto standardu je ochrana půdy před vodní erozí a snaha omezit negativní působení důsledků eroze, jako jsou např. škody na komunikacích a nemovitostech způsobené zaplavením nebo zanesením splavenou půdou.

Standard DZES 5 vymezuje půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené a současně definuje podmínky pro hospodaření na těchto půdách.

Nařízení vlády 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce. Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech a je určena pro každý kód BPEJ.

Profil půdního typu