Obecné informace o 1.05.01

Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a málo produkční.

Boonitovaná půdně ekologická jednotka 1.05.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 7.82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 51. Jedná se o málo produkční půdy.

Třída ochrany II

V.
IV.
III.
II.
I.

Min
6

Bodová výnosnost 51

málo produkční (43.7 - 58.4)

Max
100

Min
1,15

Základní cena pozemků [Kč/m2]

7.82

Max
19,79

Min
0

Výměra v ČR [km2]

89.32

Max
979,72

Klimatický region: 1 - teplý, suchý (T1)

Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do prvního klimatického regionu, který je rozšířen v nejsušší oblasti Čech (Mostecká pánev, Žatecko, západní část České křídové tabule a západní část Pražské plošiny po levý břeh Vltavy).
kr1_preview
Charakteristika regionu Rozsah hodnot
Suma teplot nad 10 °C 2600 - 2800
Průměrná roční teplota °C 8 - 9
Průměrný úhrn srážek (mm) pod 500
Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 40 - 60
Vláhová jistota ve vegetačním období 0 - 2

Hlavní půdní jednotka: 05

Genetický půdní představitel dle KPP černozem modální (CEm), černozem modální karbonátová (CEmc), černozem luvická (CEl), fluvizem modální (FLm), fluvizem modální karbonátová (FLmc)
Půdotvorný substrát spraše a nivní uloženina na píscích
Skupina půdních typů černozemě

Hydropedologické charakteristiky

Půdy s vysokou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky nebo štěrky.

Hydropedologická charakteristika Rozsah hodnot Kategorie
Hydrologická skupina od 0.2 mm.min-1 A - půdy s vysokou rychlostí infiltrace
Infiltrace a propustnost 0.15 - 0.20 mm.min-1 vyšší střední
Retenční vodní kapacita 100 - 160 l.m-2 nižší střední
Využitelná vodní kapacita 80 - 109 l.m-2 nižší střední

Náchylnost k zamokření, vysychání

Trvale zamokřená půda ne
Periodicky zamokřená půda ne
Vysychavá půda ano

Vhodnost půdy ke změně kultury

Vhodnost k zatravnění nevhodná
Vhodnost k zalesnění nevhodná
Vhodnost ke stavbě nádrží nevhodná

Limity využití a ohroženost

Typ Hodnoty Ohroženost
Ohroženost acidifikací 21 - 24 nižší střední
Ohroženost utužením vyšší střední vyšší střední
Potenciální ohroženost větrnou erozí půdy silně ohrožené

Sklonitost a expozice: 0 - rovina, úplná rovina / rovina se všesměrnou expozicí

Sklonitost rovina, úplná rovina sklon 0 - 3 °
Orientace k světovým stranám rovina se všesměrnou expozicí -

Skeletovitost a hloubka půdy: 1 - bezskeletovitá, slabě skeletovitá / půda hluboká, půda středně hluboká

Skeletovitost bezskeletovitá, slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 %
Hloubka půdy půda hluboká, půda středně hluboká hloubka od 30 cm

Aplikace BPEJ v rámci Společné zemědělské politiky

Nařízení vlády 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

stanovuje zranitelné oblasti (ZOD) a akční program pro tyto oblasti. Seznam ZOD jde dostupný v příloze č. 1 tohoto nařízení. Akční plán se vztahuje k provozování zemědělské výroby ve zranitelných oblastech a používání a skladování hnojiv. BPEJ jsou rozhodující pro stanovení následujícího rozdělení zemědělské půdy:

Období zákazu hnojení (§ 6)

Období zákazu hnojení závisí na začlenění pozemku do klimatického regionu, v návaznosti na pěstovanou plodinu a kategorii hnojiva z hlediska rychlosti uvolňování dusíku z hnojiva. Klimatické regiony 0 až 5 jsou převážně suššího a teplejšího charakteru (= kratší období zákazu hnojení), klimatické regiony 6 až 9 jsou spíše vlhčí a chladnější (= delší období zákazu hnojení).

Vyhledaná BPEJ 1.05.01 spadá do 1. klimatického regionu.

Klimatický region
1
Minerální dusíkatá hnojiva
1. 11. - 15. 2.
(1. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem
15. 11. - 15. 2.
(15. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly***
15. 12. - 15. 2.

Vysvětlivky:
** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem pšenice ozimé nebo řepky.
*** pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.

Aplikační pásma (§ 7)

Zemědělská půda v ZOD je rozčleněna do tří aplikačních pásem (I., II., III.), a to podle skupin BPEJ a na základě rizika ztrát dusičnanů do vod. Půdy ve III. aplikačním pásmu jsou navíc ještě rozděleny podle rizika průsaku vody na aplikační pásmo III.a a III.b.

Vyhledané BPEJ 1.05.01 přísluší III b. aplikační pásmo (vymezení půd s vysokým rizikem infiltrace).

Skladování dusíkatých hnojivých látek v ZOD v HPJ (§ 9)

Na těchto půdách lze za určitých podmínek uložit tuhá statková hnojiva. Další podmínky uložení jsou v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 9

Nařízení vlády 79/2007 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství agroenviromentální opatření.

Titul zatravňování orné půdy (§ 10)

Vyhledaná BPEJ 1.05.01 s hlavní půdní jednotkou 05 je nevhodná k zatravnění.
Podrobněji v Nařízení vlády 79/2007 Sb. § 10

Sazby dotace (§ 13)

Na základě § 13 odst. 5 dochází ke snižování sazeb dotace. Jedním z kritérií pro snížení této sazby je vymezení pozemku dle § 7 odst. 11 věty první NV č. 262/2012 Sb., tedy pokud se jedná o pozemek s vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 76.
Podrobněji v Nařízení vlády 79/2007 Sb. § 13 a v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 7

Nařízení vlády 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním fondem za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES)

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Standardy DZES individuálně definují členské země Evropské Unie na základě rámce stanoveného v příloze č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, jež obsahuje tyto tematické okruhy: voda, půda a zásoby uhlíku, krajina, minimální úroveň péče.

Data BPEJ jsou použita pro vymezení půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené v rámci Standardu DZES 5.

Cílem tohoto standardu je ochrana půdy před vodní erozí a snaha omezit negativní působení důsledků eroze, jako jsou např. škody na komunikacích a nemovitostech způsobené zaplavením nebo zanesením splavenou půdou.

Standard DZES 5 vymezuje půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené a současně definuje podmínky pro hospodaření na těchto půdách.

Nařízení vlády 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce. Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech a je určena pro každý kód BPEJ.

Profil půdního typu