Obecné informace o 0.57.00

Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké ve velmi teplém, suchém klimatickém regionu a středně produkční.

Třída ochrany II

nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné
V.
IV.
III.
II.
I.

Min
6

Bodová výnosnost 71

středně produkční (65.3 - 73.1)

Max
100

Min
1,15

Základní cena pozemků [Kč/m2]

13.82

Max
19,79

Min
0

Výměra v ČR [km2]

10.31

Max
979,72

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 0.57.00 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 13.82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 71. Jedná se o středně produkční půdy.

Klimatický region: 0 - velmi teplý, suchý (VT)

Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do nultého klimatického regionu, který zahrnuje jižní část Moravy (jižní část Dyjskosvrateckého úvalu, Pavlovské vrchy, Dolnomoravský úval) a jeho rozšíření je totožné s rozšířením velmi teplé černozemní oblasti stanovištních jednotek (ČMt). Jde o oblast pěstování kukuřice na zrno.
kr0_preview
Charakteristika regionu Rozsah hodnot
Suma teplot nad 10 °C 2800 - 3100
Průměrná roční teplota °C 9 - 10
Průměrný úhrn srážek (mm) 500 - 600
Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 30 - 50
Vláhová jistota ve vegetačním období 0 - 3

Hlavní půdní jednotka: 57

Genetický půdní představitel dle KPP fluvizem pelická (FLp), fluvizem kambická (FLk), fluvizem kambická eubazická (FLke´), fluvizem kambická mesobazická (FLka´), fluvizem stratifikovaná (FLi), koluvizem pelická (KOp), koluvizem pelická karbonátová (KOpc), koluvizem pelická oglejená (KOpg)
Půdotvorný substrát
Skupina půdních typů

Hydropedologické charakteristiky

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.

Hydropedologická charakteristika Rozsah hodnot Kategorie
Hydrologická skupina 0.05 - 0.1 mm.min-1 C - půdy s nízkou rychlostí infiltrace
Infiltrace a propustnost do 0.05 mm.min-1 nízká
Retenční vodní kapacita od 320 l.m-2 vysoká
Využitelná vodní kapacita od 200 l.m-2 vysoká

Náchylnost k zamokření, vysychání

Trvale zamokřená půda ne
Periodicky zamokřená půda ne
Vysychavá půda ne

Vhodnost půdy ke změně kultury

Vhodnost k zatravnění nevhodná
Vhodnost k zalesnění nevhodná
Vhodnost ke stavbě nádrží nevhodná

Limity využití a ohroženost

Typ Hodnoty Ohroženost
Ohroženost acidifikací 21 - 24 nižší střední
Ohroženost utužením nižší střední nižší střední
Potenciální ohroženost větrnou erozí bez ohrožení

Sklonitost a expozice: 0 - úplná rovina, rovina / rovina se všesměrnou expozicí, jih (jihozápad až jihovýchod), východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod), sever (severozápad až severovýchod)

Sklonitost úplná rovina, rovina sklon 0 - 3 °
Orientace k světovým stranám rovina se všesměrnou expozicí, jih (jihozápad až jihovýchod), východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod), sever (severozápad až severovýchod) -

Skeletovitost a hloubka půdy: 0 - bezskeletovitá, s příměsí / půda hluboká

Skeletovitost bezskeletovitá, s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %
Hloubka půdy půda hluboká hloubka od 60 cm

Aplikace BPEJ v rámci Společné zemědělské politiky

Nařízení vlády 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

stanovuje zranitelné oblasti (ZOD) a akční program pro tyto oblasti. Seznam ZOD je dostupný v příloze č. 1 tohoto nařízení. Akční plán se vztahuje k provozování zemědělské výroby ve zranitelných oblastech a používání a skladování hnojiv. BPEJ jsou rozhodující pro stanovení následujícího rozdělení zemědělské půdy:

Období zákazu hnojení (§ 6)

Období zákazu hnojení závisí na začlenění pozemku do klimatického regionu, v návaznosti na pěstovanou plodinu a kategorii hnojiva z hlediska rychlosti uvolňování dusíku z hnojiva. Klimatické regiony 0 až 5 jsou převážně suššího a teplejšího charakteru (= kratší období zákazu hnojení), klimatické regiony 6 až 9 jsou spíše vlhčí a chladnější (= delší období zákazu hnojení).

Vyhledaná BPEJ 0.57.00 spadá do 0. klimatického regionu.

Klimatický region
0
Minerální dusíkatá hnojiva
1. 11. - 15. 2.
(1. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem
15. 11. - 15. 2.
(15. 11. - 31. 1.**)
Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly***
15. 12. - 15. 2.

Vysvětlivky:
** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem pšenice ozimé nebo řepky.
*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.

Aplikační pásma (§ 7, odstavec 7)

Zemědělská půda v ZOD je rozčleněna do tří aplikačních pásem (I., II., III.), a to podle skupin BPEJ a na základě rizika ztrát dusičnanů do vod. Půdy ve III. aplikačním pásmu jsou navíc ještě rozděleny podle rizika průsaku vody na aplikační pásmo III.a a III.b. (viz příloha č. 2 k tomuto zákonu, tabulky č. 2 až 5).

Vyhledané BPEJ 0.57.00 přísluší II. aplikační pásmo - jedná se o převažující část území České republiky, se středním množstvím srážek, středními až lehčími půdami, charakterizovanými periodicky promyvným vodním režimem.

Skladování dusíkatých hnojivých látek v ZOD v HPJ (§ 9)

Na těchto půdách lze za určitých podmínek uložit tuhá statková hnojiva. Další podmínky uložení jsou v Nařízení vlády 262/2012 Sb. § 9

Nařízení vlády 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Podopatření zatravňování orné půdy (§ 20) a Sazby dotace (§ 23)

Vyhledaná BPEJ 0.57.00 s hlavní půdní jednotkou 57 je nevhodná k zatravnění.
Podrobněji se problematice zatravnění věnuje § 20 v Nařízení vlády 75/2015 Sb., Sazby dotací jsou blíže popsány v § 23 v Nařízení vlády 75/2015 Sb.

Nařízení vlády 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním fondem za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES)

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Standardy DZES individuálně definují členské země Evropské Unie na základě rámce stanoveného v příloze č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, jež obsahuje tyto tematické okruhy: voda, půda a zásoby uhlíku, krajina, minimální úroveň péče.

Data BPEJ jsou použita pro vymezení půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené v rámci Standardu DZES 5.

Cílem tohoto standardu je ochrana půdy před vodní erozí a snaha omezit negativní působení důsledků eroze, jako jsou např. škody na komunikacích a nemovitostech způsobené zaplavením nebo zanesením splavenou půdou.

Standard DZES 5 vymezuje půdy silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené a současně definuje podmínky pro hospodaření na těchto půdách.

Nařízení vlády 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce. Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech a je určena pro každý kód BPEJ.